Privacy policy

Privacybeleid Mobitwin

Navolgend Privacybeleid is van toepassing op de websites www.mpact.be,  www.mobitwin.be, de Mobitwin webtoepassing en de Mobitwin app, en heeft betrekking op de verwerking door Mpact vzw van persoonsgegevens van websitebezoekers, leden en vrijwilligers in het kader van Mobitwin. Dit Privacybeleid en de daarmee samenhangende verwerking van persoonsgegevens is uitgewerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”). In dit Privacy Beleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is van de, via de websites, via de Mobitwin webtoepassing en via de applicatie Mobitwin geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens, welke persoonsgegevens geregistreerd worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging van persoonsgegevens, en de wijze waarop het lid / de vrijwilliger de verwerking van haar/zijn persoonsgegevens kan controleren en van haar/zijn rechten op grond van de Privacy Wet gebruik kan maken.

De gegevens die u op de website(s) invoert, of die door derden worden ingevoerd mits uw akkoord, worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Privacy Wet. Elke commentaar en reactie die u daarentegen ongevraagd en uit eigen beweging aan Mpact vzw bezorgt, zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld. Mpact vzw behoudt zich het recht voor deze commentaar en reactie naar eigen goeddunken te gebruiken, voor welk doel ook, behoudens de beperkingen opgelegd in de Privacy Wet.

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De websites, de Mobitwin webtoepassing en de applicatie Mobitwin worden beheerd door, en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is, Mpact vzw met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Maria Hendrikaplein 65B. De contactgegevens zijn te vinden op www.mpact.be/contact. De functionaris voor de gegevensverwerking is Laurens Van de Perre.

De data, verkregen via bovenvermelde mogelijkheden voor personen die wonen in België, zijn bezit van Mpact vzw.

Mpact vzw kan daarenboven gebruik maken van verwerkers. De verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact vzw voor de goede technische werking van de Websites (datatransmissie), de applicatie Mobitwin (datatransmissie) en de Mobitwin webtoepassing (daadwerkelijke organisatie van het sociaal vervoer). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken, vallen hier niet onder.

Uiteraard is de verantwoordelijke voor de verwerking uitermate zorgvuldig in zijn selectie van de verwerkers. Zo moet de verwerker voldoende waarborgen bieden met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking, en voldoen aan de verplichtingen van artikel 16, §1 van de Privacy Wet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise.

2. AARD VAN DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Mpact vzw kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website(s) waarlangs u naar de Mobitwin-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Mobitwin-website permanent te optimaliseren voor het lid / de vrijwilligers. De surfgegevens worden na geanonimiseerde verwerking verwijderd maar kunnen wel gebruikt worden om vast te stellen wie verantwoordelijk is in geval er tegen of via de website(s) strafbare feiten zijn gepleegd.

De gegevens van vrijwilligers, leden en trajecten zijn geregistreerd via de Mobitwin webtoepassing en/of via de Mobitwin applicatie om een netwerk van sociaal vervoer te organiseren. Zowel de chauffeurs en leden geven vrijwillig persoonlijke gegevens aan de verwerker(s) die deze vervolgens opslaan in de Mobitwin webtoepassing. De persoonsgegevens betreffen o.a. naam, contactgegevens en adresgegevens. Om de vrijwilligers juist te kunnen informeren over de toestand van de leden registreren we ook bepaalde medische gegevens die leden vrijwillig toevertrouwen aan Mpact vzw. Zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar de fysieke toestand van een lid in het kader van het sociaal vervoer: in een rolstoel, blind, hardhorend, etc. De adresgegevens worden gevraagd om leden in contact te brengen met vrijwilligers die dichtbij wonen. Mpact vzwdoet dit aangezien het lid betaalt voor het totaal aantal gereden kilometers van de vrijwilliger en beoogt de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Om geen oneerlijke concurrentie te vormen voor de taximaatschappijen, is onze dienstverlening enkel toegankelijk voor mensen met een beperkt inkomen (maximum het dubbele van het minimum leefloon). Om te voldoen aan dit kader vraagt Mpact vzw de leden een bewijs dat ze aan deze voorwaarde beantwoorden. Aan de vrijwilligers wordt gevraagd wat hun huidige werktoestand is. Mpact vzw verzamelt deze informatie om er zeker van te zijn dat de persoon vrijwilligerswerk mag uitvoeren. Ter illustratie: een vrijwilliger die arbeidsongeschikt is bevonden moet, alvorens trajecten uit te voeren, een medisch attest van een consulterende arts voorleggen.

Naast de Mobitwin webtoepassing kunnen de leden en de vrijwilligers ook vrijwillig gebruik maken van de Mobitwin applicatie. De persoonsgegevens gebruikt in de Mobitwin applicatie worden eveneens verwerkt en opgeslagen in de Mobitwin webtoepassing. De leden kunnen via deze applicatie zelf een traject voorstellen aan een groep vrijwilligers. De leden en de vrijwilligers delen hier dus rechtstreeks gegevens (naam, datum, uur, afhaaladres, bestemming) uit zonder mediatie van Mpact vzw. De applicatie gebruikt geautomatiseerde besluitvorming om deze trajecten voor te stellen aan vrijwilligers afhankelijk van hun beschikbaarheid en de afstand tot het afhaaladres.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • Voor de ontwikkeling en het beheer van de websites www.mpact.been www.mindermobielencentrale.be
  • Voor de doeleinden waartoe het lid / de vrijwilliger de gegevens invoert: om een rit aan te vragen of aan te bieden in het kader van de Mobitwin dienst
  • Om het lid / de vrijwilliger via een elektronische nieuwsbrief te informeren over de diensten van Mpact
  • De naam, adresgegevens en telefoonnummer van het lid zullen doorgegeven worden aan de vrijwilliger zodat hij/zij het vervoer kan uitvoeren én kan opbellen bij onregelmatigheden
  • Bepaalde medische en psychische gegevens worden doorgegeven aan de vrijwilliger zodat hij voorbereid is op de toestand van het lid in het kader van een traject
  • De naam van de vrijwilliger zal meegedeeld worden aan het lid bij het plannen van een traject
  • Jaarlijks verzamelt Mpact vzw het totaal aantal ritten, het totaal aantal gereden kilometers, het totaal aantal vrijwilligers en het totaal aantal leden voor het opstellen van een jaarverslag en de optimalisatie van de dienst Mobitwin
  • Aangevraagde trajecten in de Mobitwin applicatie worden rechtstreeks voorgesteld aan beschikbare vrijwilligers

Persoonsgegevens opgeslagen op de Mobitwin webtoepassing worden momenteel onbeperkt bewaard omwille van het gebruiksgemak van een persoon die zich opnieuw wil aanmelden.

Telkens het lid / de vrijwilliger persoonsgegevens verstrekt, zal Mpact vzw deze behandelen in overeenstemming met het beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

3. GEGEVENS INGEVOERD DOOR DERDEN

Mpact vzw en Mpact asbl ontwikkelen de dienst Mobitwin voor het algemeen welzijn van minder mobielen in de Belgische samenleving. Wanneer een entiteit (vaak een gemeente, OCMW of een vzw) de dienst Mobitwin wilt uitwerken op lokaal niveau, is er een overeenkomst tussen de entiteit en Mpact vzw of Mpact asbl (ondertekening document “Overeenkomst”). Ten gevolge van deze overeenkomst geeft Mpact vzw of Mpact asbl de toestemming aan een coördinator om lokaal gegevens te verwerken en bewaren via de Mobitwin webtoepassing en de Mobitwin applicatie.

Op deze manier kunnen persoonsgegevens ook via een coördinator (of andere toegewezen verwerkers) van een lokale centrale in de Mobitwin webtoepassing ingevoerd worden. De Mobitwin-coördinator heeft dan de verantwoordelijkheid om de persoon toestemming te vragen en de juiste gegevens in te voeren en accuraat te houden. Hij licht de persoon in over de doelstellingen van de dataverwerking en zijn recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Mpact vzw draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze gegevens die werden ingevoerd door derden. Mpact vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval er onduidelijkheid over of een gebrek aan toestemming bestaat of in geval er onvoldoende inlichtingen zijn gegeven aan de werknemer. De coördinator en de verwerkers van een lokale centrale hebben geen toegang tot de gegevens van leden of vrijwilligers behorende tot andere Mobitwin centrales.

Mpact asbl is ook een derde die instaat voor de werking van de Mobitwin dienst. Binnen Mpact asbl duidt de verantwoordelijke ook verwerkers aan die instaan voor de verwerking van de gegevens. De verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van Mpact asbl voor de goede technische werking van de website (datatransmissie), Mobitwin (datatransmissie) en de webapplicatie (daadwerkelijke organisatie van het sociaal vervoer).

4. TOESTEMMING VAN HET LID / DE VRIJWILLIGER

Door haar/zijn persoonsgegevens te verstrekken, geeft het lid / de vrijwilliger uitdrukkelijk de toestemming aan Mpact vzw om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om de (verplichte) persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door Mpact asbl, Google Analytics en MailChimp, een programma om e-mails te verzenden.

Door het plaatsen van een cookie door Google, zie ‘7. cookies’ en ‘8. Google Analytics’, ontvangt Google globale demografische gegevens en interessegroepen. Deze gebruikt de dienstverlener omwille van statistische rapportering.

Buiten de hiervoor vermelde categorieën van ontvangers, geeft Mpact vzw  geen persoonlijke gegevens door aan derden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij wet wordt opgelegd. Indien Mpact toch bepaalde persoonsgegevens aan derden wenst door te geven, wordt hierbij uitdrukkelijk om voorafgaande specifieke toestemming gevraagd en wordt hierop de specifieke aandacht van het lid / de vrijwilliger gevestigd. Bovenstaande is eveneens van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens buiten de EU.

5. BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

De opgeslagen persoonsgegevens en ritgegevens worden door Mpact beheerd binnen een elektronisch systeem in een afgesloten, beveiligde omgeving die niet publiekelijk toegankelijk is. Deze gegevens zijn enkel en alleen toegankelijk voor een toegewezen aantal personen in dienst van Mpact vzw en Mpact asbl die bevoegd zijn om de gegevens in te zien en te verwerken.

6. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.Ook kan u zich kosteloos verzetten tegen het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.Daarnaast beschikt u over het  recht om de schrapping of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen wanneer er geen dwingende reden bestaat voor de voortdurende verwerking ervan of wanneer u bezwaar hebt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme redenen om deze verwerking te rechtvaardigen.

Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Mpact vzw, Koningin Maria Hendrikaplein 65B te 9000 Gent, info@mpact.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of kan u vragen de gegevens te wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Als Mpact vzw niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Mpact vzw u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Mpact vzw schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

Het lid / de vrijwilliger heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid hetgeen u in de gelegenheid brengt om uw persoonlijke gegevens die u aan Mpact vzw hebt verleend in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor eigen doeleinden over verschillende diensten heen.

Wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens om het lid / de vrijwilliger te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten van Mpact vzw , kan u – indien u dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen – dit melden aan Mpact vzw. Ook zal in elke informatiemail en elektronische nieuwsbrief die Mpact vzw toestuurt een link worden geplaatst om u van nieuwsbrieven e.d. te kunnen uitschrijven. Mpact vzw kan tot twee (2) jaar na het laatste gebruik van de dienst het lid / de vrijwilliger informeren via nieuwsbrieven.

U kan zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kan tevens klacht indienen bij de Privacy commissie indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt of een inbreuk maken op de Privacy Wet.

7. Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de website(s) kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een pop-up kader, een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van dewebsite(s), gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

8. Google analytics

De website(s) maakt (maken) gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website(s) te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website(s) (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Mpact wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website(s) kunt benutten.

Door gebruik te maken van de website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Indien iemand zich wil afmelden voor Google Analytics, kan dit ook via het onderstaande

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Voor apps gebeurt de tracking voor Google  Analytics niet via een cookie, maar via Android Advertising ID en iOS Identifier for Advertisers (IDFA) voor apps.

Eigen website logs worden door Mpact maximaal 6 maanden bewaard.

9. Mailchimp

Mpact vzw maakt voor nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd mits expliciet akkoord van het lid / de vrijwilliger.

10. Wijziging Privacybeleid

Mpact vzw mag de inhoud van dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen.

De wijziging zal worden aangekondigd op de beginpagina (homepage) van de website(s)en/of via e-mail en zal zeven (7) dagen na de aankondiging in werking treden. Het verder gebruik van de website(s) zal dan in ieder geval aanzien worden als een aanvaarding van het gewijzigde Privacybeleid.

Mpact vzw behoudt zich ook het recht om de inhoud van de Website(s) te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging.